داشبرد کنترل پنل

0

توزین های امروز

اطلاعات بیشتر

0

توزین های این ماه

اطلاعات بیشتر

0

توزین های سه ماه

اطلاعات بیشتر

3

توزین های یک سال

اطلاعات بیشتر

لیست توزین های اخیر

ردیف سریال شماره ماشین تاریخ پر تاریخ خالی وزن پر وزن خالی وزن خالص کالا انتخاب
1 1002 ايران-55 555الف55 1399/10/17 1399/10/17 12000 3000 9000 Edit
2 2 ايران-12 388ض48 1399/10/15 35 سیب Edit
3 1 ايران-54 595الف14 1399/09/10 1399/09/10 12000 5500 6500 سیب Edit